Zatvoriť

Ubytovací poriadok

 • Hosť, ktorý má záujem byť ubytovaný v hoteli musí byť po príchode do hotela riadne prihlásený na recepcii, kde predloží platný občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti s fotografiou.
 • Prihlásením na recepcii sa hosť hotela zaväzuje dodržiavať „Ubytovací poriadok“.
 • Prihlásením na recepcii sa každý ubytovaný hosť zaväzuje uhradiť účet za ubytovanie a poskytnuté služby vopred, pri ubytovávaní.
 • Pri nástupe hosť obdrží na recepcii hotelovú kartu s informáciami o pobyte - číslo izby, počet osôb na izbe, deň začiatku a konca pobytu. V prípade straty, alebo poškodenia karty môže hotel požadovať náhradu do výšky 8€.
 • Podrobný cenník a popis služieb poskytovaných v hoteli je k nahliadnutiu na recepcii hotela a na požiadanie predložený hosťovi.
 • Na základe objednaného ubytovania je hotel povinný ubytovať hosťa v čase od 14:00 hod.
 • V prípade, že hotel nemá pre hosťa voľnú izbu dohodnutú v rezervácii, môže mu ponúknuť náhradnú izbu, pričom výška poplatku za izbu nesmie presahovať výšku dohodnutú v rezervácii.
 • Ak hosť požiada o predĺženie pobytu, môže mu hotel poskytnúť aj inú izbu v závislosti od obsadenosti.
 • V deň odchodu hosť končí svoj pobyt najneskôr do 11:00 hod., v prípade, že tak neurobí, hotel má právo účtovať hosťovi sumu za ďalší deň pobytu v plnom rozsahu.
 • Priestory hotela sú nefajčiarske, fajčenie je povolené len na miestach vyhradených na fajčenie. Za nedodržanie zákazu fajčenia môže hotel požadovať pokutu do výšky 50€.
 • Parkovanie v areáli hotela je možné len po dohode s hotelom,  na mieste a v čase vyhradenom hosťovi.
 • Návštevy môže hosť prijímať len v spoločenských priestoroch hotela.
 • Z bezpečnostných dôvodov nie je možné nechať deti mladšie ako 10 rokov bez dozoru v priestoroch hotela.
 • V prípade onemocnenia alebo zranenia hosťa, hotel zabezpečí lekársku pomoc, resp. prevoz do nemocnice.
 • V čase od 22:00 hod. do 06:00 hod. je v hoteli nočný kľud. Počas jeho trvania správanie hostí hotela nesmie rušiť ostatných hostí. V hoteli v tomto časovom intervale platí zákaz napr. hlasného spevu, výrazná hlasitosť televízie, krik, atď. a to na izbách, hotelových chodbách a podobne. Spoločenské podujatia v tomto čase môžu byť len ak sú vopred dohodnuté s hotelom a len na vyhradených miestach.
 • Hosťom nie je povolené vykonávať úpravy na izbách alebo v priestoroch hotela ako napr. premiestňovanie nábytku alebo jeho častí, zásahy do inštalačných rozvodov.
 • Zabudnuté veci hotel eviduje po dobu 3 mesiacov a posiela ich hosťovi len na požiadanie. 
 • Hoteloví zamestnanci sú oprávnení vstupovať do izby hosťa v nevyhnutných prípadoch ako je napr. upratanie, údržba - v prípade poruchy, poskytnutie prvej pomoci atď.
 • Ak hosť akýmkoľvek spôsobom znehodnotil, alebo poškodil zariadenie hotela, je povinný ohlásiť to na recepcii ihneď, najneskôr však v momente svojho odchodu.
 • Hotelovým hosťom nie je umožnené vodiť na izbu psov, prípadne iné malé domáce zvieratá. 
 • Hotel nezodpovedá za veci, hosťami vnesené do priestorov, ktoré sú vyhradené na ubytovanie alebo uloženie vecí. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia iba v tom prípade, ak ich prevzal do úschovy (na základe potvrdenia).
 • Hotel nezodpovedá za veci, ktoré si hosť zanechal v autách na strážených alebo nestrážených parkoviskách a garážach.
 • Ak hosť využil ponuku minibaru na izbe, je povinný zaplatiť za konzumáciu najneskôr v momente odchodu z hotela.
 • V prípade požiaru sa hosť riadi požiarnym poriadkom, ktorý je umiestnený na každej hotelovej izbe.
 • Sťažnosti ubytovaných hostí a prípadne návrhy na zlepšenie prevádzky hotela prijíma riaditeľ resp. jeho zástupca.
 • Hosť hotela je povinný riadiť sa a dodržiavať „Ubytovací poriadok“. V prípade, že hosť poruší „Ubytovací poriadok“ má hotel právo odstúpiť od poskytnutia ubytovacej resp. inej služby a to aj pred uplynutím dohodnutej doby.
 • V prípade že hosť poruší  ustanovenia  hotelového poriadku vážnym spôsobom, má hotel podľa § 759 od. 2  Občianskeho zákonníka právo bezodkladne odstúpiť od zmluvy o ubytovacích službách.

Hotelový poriadok je platný od 01.02. 2012

Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím